liyuan@starke.com.cn  | 

FAQs

Home  > News & Events  > FAQs  > 

Can real estate pile foundation choose cylinder diesel pile hammer ?

Can real estate pile foundation choose cylinder diesel pile hammer ?

1970-01-01

YES.
According to statistical analysis of sales, for civil (real estate) pile foundation construction the cylinder diesel pile hammer equipment using areas are: Guangdong, Hainan, Hunan, Jiangxi, Anhui, Fujian, Sichuan, Guangxi, Hubei, Shandong, Shaanxi, Shanxi, Hebei Jiangsu, Zhejiang, Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Tianjin, Shanghai, Inner Mongolia Autonomous Region and other provinces and cities, Model: HD50 cylinder diesel pile hammers, HD62 cylinder diesel pile hammers, HD72 cylinder diesel pile hammers, HD80 Drum Diesel hammers, HD100 cylinder diesel pile hammer.


Chat Online
Chat Online
Chat Online inputting...
Sign in with: